Aviso legal | TELELAVO

REGISTRA'T
AQUÍ

AVISO LEGAL

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
SENSU LATO BIS, SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de SENSU LATO BIS, SL.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.telelavo.com
Nom comercial: TELELAVO
Denominació social: SENSU LATO BIS, SL
NIF: B87537528
Domicili social: Paseo de la Castellana, 153 – Bajo 28046 Madrid (Madrid)
Correu electrònic: hola@telelavo.com
Inscrita al Registre (Mercantil / Públic): Tomo 34626, Folio 70, Sección 8, Hoja 622952, Inscripción 1

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinades, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.telelavo.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic hola@telelavo.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Madrid.

 

 

CONDICIONS GENERALS DELS SERVEIS DE SUBSCRIPCIÓ

 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contractes és la prestació per part de TELELAVO al client d’un servei de subscripció mensual de bugada setmanal, pel qual TELELAVO, a elecció de client, recollirà, bé en el Taller, bé al domicili del client, una vegada per setmana, el farcell que a tal efecte se li haurà facilitat, a fi de que TELELAVO llevi les taques de la roba, la renti, l’assequi, la repassi de costura i la planxi, retornant-lo en un termini de dos dies hàbils des de la seva recollida, ja sigui al domicili del client o al Taller, a elecció del client. Tot de conformitat amb les estipulacions d’aquest contracte.

SEGONA.- ENTREGA I CARACTERÍSTIQUES DEL FARCELL

TELELAVO facilitarà al client un farcell la mesura del qual dependrà de la modalitat escollida pel client d’entre les que ofereix TELELAVO i que es detallarà a l’annex d’aquest contracte.

TELELAVO recollirà el farcell el dia de la setmana que figuri a l’Annex d’aquest contracte i, dins la franja horària seleccionada, bé al Taller, bé al domicili del client, segons la opció escollida per aquest últim a l’Annex. En cas de que el client es trobi absent en el moment que s’intenti la recollida del farcell al seu domicili, no essent aquesta possible, el Client podrà procedir a l’entrega del farcell aquell mateix dia al Taller en  horari comercial. En cas que no es procedeixi a l’entrega del farcell aquell mateix dia, el Client perdrà el servei de bugada corresponent a aquella setmana, sense que tingui dret a restitució de cap quantitat.

Així mateix, en cas que el client sol·licités un canvi en els dies de recollida i/o entrega, s’ajornarà l’entrega o recollida al nou dia en la primera setmana afectada pel canvi.

Per horari d’entrega a domicili s’entén la franja horària escollida pel Client a l’Annex a aquest contracte, tenint la possibilitat TELELAVO de recollir el farcell en qualsevol moment dins de la dita franja horària.

En el supòsit que el dia de recollida del farcell fos festiu, TELELAVO recollirà el farcell el següent dia hàbil en el mateix horari, llevat que no fos possible la recollida per falta de disponibilitat. En aquest cas el client haurà de realitzar l’entrega del farcell al Taller.

Suspensió temporal del servei: Atès les característiques del servei de subscripció mensual i, amb l’objectiu de no penalitzar al client amb el preu d’alta, TELELAVO admetrà un total de 4 setmanes de suspensió gratuïta del servei. L’objectiu és facilitar la suspensió del servei en cas que el client es trobi fora del seu domicili bé per vacances bé per altres causes. El període de suspensió és acumulatiu i en cap cas podrà superar les 4 setmanes de duració per any.

TERCERA.- SERVEIS DE BUGADA INCLOSOS.

Per part de TELELAVO es procedirà a llevar les taques, rentar, assecar, repàs de costura i planxat de les peces de roba entregades pel Client dins el farcell. La roba interior i la roba de llit es tractarà mecànicament, però, al no realitzar TELELAVO tractament sanitari de tèxtil, no es procedirà a llevar individualment les taques a aquestes peces de roba.

El llevat de les taques es realitzarà de forma manual i no es pot assegurar una efectivitat del 100%, segons el tipus de taques.

QUARTA.- PECES EXCLOSES

En cap cas seran objecte dels serveis de bugada relacionats en aquest contracte les següents peces: edredons, catifes, cortines, vestit d’home (“trajes”), americanes, vestits de festa, anoracs, abrics, jaquetes, plumífers, així com peces de pell. En qualsevol cas, si el Client precisa TRACTAMENT INDIVIDUAL d’aquest tipus de peces, podrà dirigir-se a TELELAVO i consultar les tarifes específiques d’aquests tractament. Tampoc seran objecte dels serveis de bugada relacionats en aquest contracte aquelles peces que requereixin exclusivament RENTAT EN SEC i aquelles peces que requereixin tractament sanitari especialitzat (restes biològiques, roba hospitalària, …); en cas de que s’entreguin aquestes peces a TELELAVO es retornaran al Client sense tractar i aïllades del resta de la bugada.

CINQUENA.- DEVOLUCIÓ DE LES PECES DE ROBA

Un cop realitzats els serveis de bugada objecte d’aquest contracte, TELELAVO entregarà les peces, bé al Taller, bé al domicili del Client, a elecció d’aquest últim, en un termini de 48 hores des de la recollida del farcell i dins la franja horària fixada a l’Annex d’aquest contracte i escollida pel Client. Si el Client optés per la recollida de les peces al Taller, podrà adreçar-s’hi, dins de l’horari, un cop transcorregudes 48 hores hàbils des de l’entrega del farcell a Telelavo.

En el supòsit que el Client estigui absent del seu domicili en el moment del repartiment, haurà de recollir les peces de roba al Taller de referència.

La devolució de les peces de roba s’efectuarà en una caixa facilitada per TELELAVO i, en cas de ésser necessari, amb els corresponents penjadors i protegides per fundes.

En el moment de l’entrega de la caixa, el Client haurà de comprovar que hi ha totes les peces que va entregar a TELELAVO per la realització de la bugada, i haurà de signar el corresponent albarà d’entrega.

El Client haurà de retornar la caixa i els penjadors a TELELAVO a la recollida corresponent de la següent setmana.

Pel supòsit de que el dia de l’entrega de la caixa assenyalat a l’Annex a aquest contracte fos festiu, TELELAVO entregarà la caixa el següent dia hàbil dins el mateix horari. En el supòsit que el següent dia hàbil fos dissabte, i l’horari d’entrega no estes disponible aquell dia, el Client podrà optar a que se li entregui la caixa dins la franja horària disponible el dissabte, o que se li entregui la caixa el dia hàbil següent al dit dissabte dins l’horari escollit, o bé passar a recollir la caixa directament al Taller.

SISENA.- DIES I HORES HÀBILS

S’entén per dies hàbils els dies de dilluns a dissabte, excloent els diumenges i festius, en l’horari comercial definit per cada establiment.

 

SETENA.- PROPIETAT DELS ELEMENTS FACILITATS AL CLIENT PER TELELAVO.

El farcell, la caixa, els penjadors i fundes que s’entreguen al Client amb motiu de la prestació del servei són propietat exclusiva de TELELAVO. El Client ha de retornar tots aquests elements de conformitat amb el que s’ha estipulat en aquest contracte així com quan sigui requerit a fer-ho per TELELAVO. En qualsevol cas, a la finalització d’aquest contracte, pel motiu que sigui, el Client haurà de retornar a TELELAVO tots els elements que tingui al seu poder i que siguin propietat de TELELAVO.

VUITENA.- PREU I FORMA DE PAGAMENT

El cost del servei serà mensual, d’acord amb la tarifa escollida pel Client i fixada a l’Annex d’aquest contracte. També s’inclouran a l’annex d’aquest contracte les ofertes i descomptes que puguin aplicar-se a cada Client individualment a través de campanyes comercials.

Per efectuar l’alta del Client al servei, el Client ha d’abonar en el moment de la subscripció un únic pagament del 25% sobre el valor del servei contractat en concepte d’alta i despeses d’aprovisionaments. Pel que fa a la forma de pagament, en el moment de l’alta, el Client podrà pagar en efectiu o amb targeta bancaria. Un cop tramitada l’alta del Client, els següents rebuts s’abonaran per domiciliació bancaria al número de compte informat a l’Annex d’aquest contracte, entre els dies 1 i 5 de cada mes.

En el supòsit d’impagament, TELELAVO tindrà el dret de suspendre la prestació del servei. El Client haurà de regularitzar la seva situació d’impagament en un termini de cinc dies naturals, abonant una penalització del 20% sobre la quota no satisfeta. En cas de no regularitzar la situació d’impagament dins el termini establert, TELELAVO podrà rescindir aquest contracte mitjançant la remissió d’una comunicació al Client.

Amb independència del que s’ha establert al paràgraf anterior, en el supòsit de que es procedeixi per l’entitat bancaria designada pel Client al retorn del rebut girat a l’efecte per TELELAVO, seran de compte i càrrec del Client les despeses de devolució que es generin i que hagi pagat TELELAVO.

NOVENA.- INCOMPLIMENT DE LES SEVES OBLIGACIONS PER PART DE TELELAVO

En el supòsit de que TELELAVO incomplís amb les obligacions contretes en aquest contracte, el Client tindrà dret a la restitució de la quota corresponent al mes en curs, més una penalització del 20% sobre aquest quota.

Es deixa constància de que TELELAVO té subscrit una Assegurança de Responsabilitat Civil que respon de qualsevol pèrdua o dany a les peces de roba objecte d’aquest contracte, i que s’aplicarà de la següent forma:

  • La pèrdua o dany d’un farcell complet, excepte justificació documental (factura o tiquet de compra) es compensarà amb un màxim del valor de tres mensualitats del farcell contractat;
  • La pèrdua o dany d’una peça de roba es compensarà amb el valor aproximat de mercat d’aquella peça, excepte justificació documental del valor de la mateixa (factura o tiquet de compra)

TELELAVO no es responsabilitzarà dels objectes que puguin haver-hi a les butxaques i altres espais de les peces de roba per desar-hi objectes. TELELAVO es compromet a actuar de bona fe retornant aquells objectes que pugui trobar, però, en cap cas, es fa responsable dels mateixos.

DESENA.- RESCISSIÓ DEL CONTRACTE.

El Client i TELELAVO podran rescindir aquest contracte, a més de per les causes que siguin aplicables en dret, en qualsevol moment, mitjançant la remissió d’una comunicació a l’altra part, a través de les dades de contacte facilitades a l’efecte.

En qualsevol cas, sempre que no hi hagi hagut incompliment previ per part del Client, TELELAVO haurà de realitzar el servei de bugada corresponent al mes en curs en que insti la rescissió del contracte.

En el supòsit de que sigui el Client qui insti la resolució del contracte, no desitjant que TELELAVO continuï amb la prestació del servei de bugada corresponent al mes en curs, no tindrà dret a la restitució de cap quantitat pagada aquella mensualitat, excepte que la rescissió sigui deguda a un incompliment per part de TELELAVO de les seves obligacions contractuals.

ONZENA.- COMUNICACIONS ENTRE LES PARTS

Ambdues parts accepten que les comunicacions entre ells pugui ser a través de qualsevol de les dades de contacte que figuren a l’annex d’inscripció d’aquest contracte. En qualsevol cas, les comunicacions relatives a la rescissió del contracte hauran d’efectuar-se per escrit, ja sigui per correu postal ordinari o per correu electrònic. Si qualsevol de les dues parts modifica les seves dades de contacte, ho haurà de notificar a l’altra part.

Cadascun dels establiments mercantils TELELAVO està regentat per una persona o entitat mercantil autònoma i independent als altres, de manera que la persona o entitat que regenta la titularitat de cada establiment respon única i exclusivament de les obligacions contretes amb els seus propis clients. Per l’exercici de qualsevol dels drets que aquest contracte o la legislació vigent atorgui al Client, aquest  haurà de dirigir-se al titular de cada franquícia. Si el Client no té coneixement de qui es el titular de cada establiment, pot dirigir-se mitjançant aquest enllaça de correu per sol·licitar les dades de contacte de la persona o entitat que regenta cada establiment.

Català